Συνεδριάζει η επιτροπή ποιότητας ζωής του Δήμου Λευκάδας…

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την σας καλούμε την Δευτέρα 23-11-2020 και ώρα 11:00 σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899/τ. Β΄/6-11-2020), τις υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ., 40/20930/31-03-2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. για τροποποίηση χρήσεων γης στην περιοχή της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης (περιοχή επέκτασης) τμήματος της πολεοδομικής ενότητας του Δ. Λευκάδας, στο Ο.Τ. ΚΦ428, ιδιοκτησίας Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Αικατερίνη Κηρολίβανου, Αρχ. Μηχανικός, Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

ΛΥΓΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Τακτικά μέλη:
1. Λιβιτσάνος Ιωάννης (οριζόμενο μέλος)
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος(οριζόμενο μέλος)
3. Αργυρός Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
5. Βλάχου Ειρήνη (εκλεγμένο μέλος)
6. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
7. Περδικάρης Αθανάσιος (εκλεγμένο μέλος)
8. Γαζής Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον/την αναπληρωτή/τριά σας.
Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:
1. Τσιρογιάννης Γεώργιος
2. Μαργέλη Μαρία
3. Σαρανταένας Ιωάννης
4. Γληγόρης Χρήστος
5. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή

Για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα μέλη της Ε.Π.Ζ. μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες κατά περίπτωση, υπηρεσίες του Δήμου.

About Παναγιώτης Κουνιάκης 8942 Articles
Δημοσιογράφος, μέλος της ΕΣΗΕΑ, Αρχισυντάκτης του LefkadaToday.gr, παρουσιάζει καθημερινά το απογευματινό μαγκαζίνο του Prisma 91.6

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*