Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας από τη Λογοθεραπεύτρια Σωτηροπούλου Ροδάνθη

Το Α΄ ΤΕΣΤ είναι το πρώτο ελληνικό σταθμισμένο τεστ που ανιχνεύει τις μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών πριν την εισαγωγή τους στο Δημοτικό σχολείο και χαρακτηρίζεται από 97% εγκυρότητα και 99,8% αξιοπιστία. 
Μέσα από ορισμένες δραστηριότητες το Α-τεστ ανιχνεύει εάν το παιδί είναι έτοιμο να φοιτήσει στο δημοτικό σχολείο.  

Το Α’ ΤΕΣΤ δεν είναι τεστ νοημοσύνης. Είναι ανιχνευτικό Τεστ που σχεδιάστηκε από τον κ. Στέλιο Μαντούδη, Αναπτυξιακό Εργοθεραπευτή και Λωρέττα Θωμαΐδου, Παιδίατρο – Αναπτυξιολόγο με στόχο να αντιμετωπισθούν έγκαιρα αναπτυξιακά προβλήματα (λόγου κ.τ.λ.), που εμποδίζουν την ομαλή ένταξη του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον και να προληφθεί η σχολική αποτυχία με όλες τις σοβαρές κοινωνικές και ψυχικές διαταραχές που αυτή συνεπάγεται (χαμηλή αυτοεκτίμηση, απόρριψη, διαταραχές διαγωγής κ.λ.π).

Ποιες κλίμακες αξιολογεί το Α-τεστ;
Τη Κριτική ικανότητα
Τις Γλωσσικές αναλογίες
Τη Πρώιμη αφαιρετική σκέψη ΑΔ
Τον Οπτικό-κινητικό συντονισμό
Την Οπτική αντίληψη
Την Αδρή κινητικότητα
Τις  Χρονικές ακολουθίες,  κ.α
 
Ο έγκαιρος εντοπισμός των παραπάνω δυσκολιών μπορεί να οδηγήσει στην αποκατάστασή τους και έτσι να μην αναπτυχθούν διαταραχές στο λόγο, στη μάθηση ή/ και στη συμπεριφορά του παιδιού.

Πότε πρέπει να κάνουμε τεστ Σχολικής Ετοιμότητας – Α΄ΤΕΣΤ;
Το Α ΄ τεστ χορηγείται σε ηλικίες  5 – 6 ετών και  ο ιδανικός χρόνος για τη χορήγηση του εν λόγω τεστ είναι πριν την εισαγωγή του παιδιού στο σχολικό πλαίσιο και συγκεκριμένα τους μήνες μετά το Μάρτιο.
 
Η αξιολόγηση έδειξε ότι το παιδί μου δεν είναι σε θέση να προαχθεί στην επόμενη τάξη. Τι γίνεται; 
Το παιδί μπορεί να αρχίσει ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα, το οποίο θα έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το κάθε παιδί ατομικά, έτσι ώστε να το βοηθήσουμε να προετοιμαστεί κατάλληλα για τη νέα σχολική χρονιά. Βεβαίως  εάν οι δυσκολίες που συναντά το παιδί είναι πάρα πολλές και δεν επαρκεί το χρονικό διάστημα τότε μπορεί να εξεταστεί και το ενδεχόμενο της επαναφοίτησης του παιδιού στο νηπιαγωγείο.

Η Ανιχνευτική δοκιμασία σχολικής ετοιμότητας Τεστ δεν πωλείται άλλα διατίθεται με την μέθοδο του δικαιώματος χρήσης συγκεκριμένα:   

 • Α΄ ΤΕΣΤ ανιχνευτική δοκιμασία Σχολικής ετοιμότητας (εφεξής «Α΄ ΤΕΣΤ»): νοούνται το λογότυπο, τα σήματα, τα προγράμματα, τα εμπορικά μυστικά, οι μέθοδοι αξιολόγησης, οι μέθοδοι λειτουργίας, η εμπιστευτική πληροφόρηση και τεχνογνωσία, το εκπαιδευτικό υλικό, η διαφήμιση και προβολή του ονόματος καθώς και το σύνολο των ενεργειών και διαδικασιών, όπως αυτά αναφέρονται στα Εγχειρίδια.
 • Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης για τη χορήγηση του Α΄ ΤΕΣΤ: ο συνεργάτης στον οποίο παρήχθη η εκπαίδευση στο Α΄ ΤΕΣΤ και ο οποίος έχει ορισθεί από την «Ανάπτυξη νηπίων, παιδιών, εφήβων» ως εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης (εφεξής «Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης»).
 • Τεχνογνωσία: νοούνται οι κατοχυρωμένες και μη, πρακτικές πληροφορίες, οι οποίες είναι αποτέλεσμα εμπειριών και πιλοτικών εφαρμογών του Α΄ ΤΕΣΤ, και οι οποίες είναι μυστικές, ουσιώδεις και περιγράφονται στο Εγχειρίδιο.
 • Εγχειρίδιο Προώθησης: νοείται το εγχειρίδιο το οποίο περιέχει το γραπτό τμήμα του Α΄ ΤΕΣΤ, το περιεχόμενο του οποίου είναι δεσμευτικό για το Συνεργάτη.
 • Εγχειρίδια Εκπαίδευσης: νοείται το πρόγραμμα σπουδών, το εγχειρίδιο εξέτασης και το εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, για το Α΄ ΤΕΣΤ.
 • Υπηρεσία Α΄ ΤΕΣΤ: νοείται η παροχή υπηρεσίας υψηλής ποιότητας αξιολόγησης της σχολικής ετοιμότητας παιδιών 5 – 6 ετών με διακριτικό τίτλο, με τη χορήγηση του Α΄ ΤΕΣΤ, του ηλεκτρονικού τύπου βαθμολόγησης του Α΄ ΤΕΣΤ και των σημάτων.
 • Σήματα: νοείται η ιδιοκτησία που περιέχεται στο Παράρτημα Α το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ιδιοκτήτης της οποίας είναι η «Ανάπτυξη νηπίων, παιδιών, εφήβων», την χρήση της οποίας η εταιρεία έχει δικαίωμα να παρέχει, όπως εκτίθεται στην παρούσα και τροποποιείται εκάστοτε δια αλλαγών, προσθηκών ή διαγραφών από την «Ανάπτυξη νηπίων, παιδιών, εφήβων».
 • Εξοπλισμός: νοείται το υλικό που απαιτείται, ώστε να μπορεί ο Συνεργάτης να χορηγεί το Α΄ ΤΕΣΤ, όπως περιγράφονται στα εγχειρίδια Εκπαίδευσης.
 • Προδιαγραφές: νοούνται οι προδιαγραφές ποιότητας που διατυπώνονται και τροποποιούνται από την «Ανάπτυξη νηπίων, παιδιών, εφήβων», είναι δεσμευτικές για το Συνεργάτη και γνωστοποιούνται μέσω του Εγχειριδίου Προώθησης.
 • Υπεύθυνος Συνεργάτης: νοείται το φυσικό πρόσωπο που ορίζει ο Συνεργάτης το οποίο, καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας, το οποίο πρέπει να τυγχάνει της εγκρίσεως της «Ανάπτυξης νηπίων, παιδιών, εφήβων», και που έχει την ευθύνη:
  • α. της επικοινωνίας με την εταιρεία,
  • β. της οργάνωσης και επίβλεψης της παροχής της υπηρεσίας Α΄ ΤΕΣΤ και
  • γ. της τήρησης των Εγχειριδίων Λειτουργίας και Εκπαίδευσης.

 

Σωτηροπούλου  Σ.  Ροδάνθη (Πιστοποιημένη- Εξουσιοδοτημένη Συνεργάτης  στη χορήγηση του Α΄ΤΕΣΤ.)

Λογοθεραπεύτρια –Μέλος του Συλλόγου Λογοπαθολόγων-Λογοθεραπευτών Ελλάδος.

-Ειδική Παιδαγωγός –Μεταπτυχιακός Τίτλος (Μaster) Eιδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*