Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκτός από τον Πρώτο Κύκλο Σπουδών (Προπτυχιακό) και τον Δεύτερο Κύκλο Σπουδών (Μεταπτυχιακό)
λειτουργεί από αυτή την ακαδημαϊκή χρονιά και Τρίτο Κύκλο Σπουδών (Διδακτορικές Διατριβές).

Το τμήμα προκηρύσσει επτά (7) θέσεις υποψήφιων διδακτόρων ως εξής:
1. Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο Αρχές Οικονομικής (Επιβλέπων : Κ.Καραμάνης, kkaraman@teiep.gr)
2. Μία (1) θέση Υποψήφιου διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο Λογιστική (Επιβλέπων: E.Xύτης, ehytis@uoi.gr)
3. Μία (1) θέση Υποψήφιου διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο Διοίκηση Επιχειρήσεων (Επιβλέπων: Α.Γαλανού, agalanou@teiep.gr)
4. Μία (1) θέση Υποψήφιου διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογία και Οικονομία (Επιβλέπων: Χ.Ναξάκης, charisnax@yahoo.gr)
5. Μία (1) θέση Υποψήφιου διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο Χρηματοοικονομικά (Επιβλέπων:Ι.Σωτηρόπουλος, sotiropoulosioan@yahoo.gr)
6. Δύο (2) θέσεις Υποψήφιων διδακτόρων στα γνωστικά αντικείμενα Επιχειρησιακή Έρευνα (Επιβλέπων:Ι.Γκανάς, ganas@uoi.gr) και Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία (Επιβλέπων:K.Kυρίτσης, c_kyritsis@yahoo.com)

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει:
Α) να διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής
Β) να διαθέτουν δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ΑΕΙ ως ισότιμο ιδρύματος της αλλοδαπής
Γ) να διαθέτουν πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο LOWER.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν φάκελο στον οποίο πρέπει να περιλαμβάνονται:
1) Ο προτεινόμενος τίτλος, ο προτεινόμενος επιβλέπων της διατριβής, η προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής
2)Σύντομο σχέδιο διδακτορικής διατριβής (στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα) σχετικά με το αντικείμενο της προκήρυξης ειδικότερα το σχέδιο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει:
α) Πρωτοτυπία της μελέτης
β) Αναγκαιότητα της έρευνας
γ) Μεθοδολογικό σχεδιασμό
δ) Σκοπό-ερευνητικά ερωτήματα-Υποθέσεις της μελέτης
3)Αντίγραφο πτυχίου
4)Αντίγραφο διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
5)Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού
Τίτλου Σπουδών
6)Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής Γλώσσας
7)Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
8)Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ της χώρας ή καθηγητές της αλλοδαπής
9)Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν έχει γίνει δεκτός για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε άλλο ΑΕΙ στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Σημείωση: Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα κριθούν από τριμελή επιτροπή ανά γνωστικό αντικείμενο, η οποία δύναται να καλέσει τους υποψηφίους σε συνέντευξη και στη συνέχεια να υποβάλει υπόμνημα στη Συνέλευση του τμήματος.
Η Συνέλευση του τμήματος εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου και μπορεί να συνυπολογίσει στην κρίση της την ακαδημαϊκή επίδοση, τη γνώση ΗΥ, την εργασιακή εμπειρία, τη συμμετοχή σε προγράμματα/μελέτες, τις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.
Στην απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται:
 O επιβλέπων της διατριβής
 Τα μέλη της τριμελούς επιτροπής
 Η γλώσσα συγγραφής της διατριβής
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από 20 Μαρτίου 2019 μέχρι 19 Απριλίου 2019 στη γραμματεία του τμήματος (τηλ. Γραμματείας 2682050550, http://accfin.teiep.gr/)

Ο Πρόεδρος του τμήματος
Χαρίλαος Ναξάκης
Καθηγητής

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*