Ευνοϊκή τροπολογία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τους ασφαλισμένους στον Ο.Γ.Α.

Κατά πλειοψηφία υπερψηφίστηκε χθες (Πέμπτη) το απόγευμα, τροπολογία που κατέθεσαν 63 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ , μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Ν. Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας, για τους ασφαλισμένους στον Ο.Γ.Α. Πιο συγκεκριμένα, η τροπολογία ορίζει τη νομιμοποίηση του μέχρι 31.12.2016 διανυθέντος χρόνου ασφάλισης στους Κλάδους Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης του Ο.Γ.Α.

Όπως εξηγούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Ο.Γ.Α., κατά την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης και με τον αναδρομικό έλεγχο του χρόνου ασφάλισης, διαπιστώνεται ότι ένας αριθμός από αυτούς, είτε δεν πληρούσαν εξ αρχής τις προϋποθέσεις νόμιμης ασφάλισης στον Οργανισμό, είτε έπαψαν κάποια στιγμή να τις πληρούν και δεν προέβησαν στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διακοπή της. Η διαπίστωση αυτή γίνεται μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου και στις περιπτώσεις αυτές ο Οργανισμός σύμφωνα με το Καταστατικό του προβαίνει σε αναδρομική διαγραφή ή διακοπή της ασφάλισης και σε επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, ατόκως.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων να μην δικαιούται σύνταξης, παρά το γεγονός ότι έχουν καταβάλει επί σειρά ετών εισφορές, με την προσδοκία της σύνταξης.

Το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί με την εφαρμογή του νόμου για τον Ε.Φ.Κ.Α. αλλά  γι’ αυτό, οι βουλευτές χαρακτηρίζουν αναγκαίο να νομιμοποιηθεί ο χρόνος που διανύθηκε μέχρι 31.12.2016 στους Κλάδους Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι οι ασφαλισμένοι αυτοί κατά το ίδιο διάστημα δεν είχαν ασφαλιστεί ή δεν υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης ή έχουν ασφαλιστεί αλλά δεν δικαιούνται σύνταξης.

Η τροπολογία ορίζει ότι οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ασφαλισμένων των Κλάδων Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ, οι οποίοι μέχρι 31.12.2016 έχουν υποβάλει και εκκρεμεί συνταξιοδοτικό αίτημα, θεωρούνται ότι καλώς ασφαλίστηκαν για όσο χρόνο έχουν καταβάλει ή θα καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 30.6.2017. Στον ως άνω χρόνο ασφάλισης συμπεριλαμβάνεται και ο εξοφλημένος μέχρι τις 30.6.2017 χρόνος ασφάλισης, λόγω υπαγωγής σε ρύθμιση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΡΚΑΣ

Βουλευτής Ν. Πρέβεζας-ΣΥ.ΡΙΖ.Α

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών:

«Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις»

 

 

ΘΕΜΑ: 

Νομιμοποίηση του μέχρι 31-12-2016 διανυθέντος χρόνου ασφάλισης στους Κλάδους Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του ΟΓΑ, κατά την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης εγγεγραμμένων στους Κλάδους Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ και του αναδρομικού ελέγχου του χρόνου ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 59 του π.δ. 78/1998 (A’ 72) «Καταστατικό Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών», διαπιστώνεται ότι ένας αριθμός από αυτούς είτε δεν πληρούσαν εξ αρχής τις νόμιμες προϋποθέσεις ασφάλισής τους στον Οργανισμό είτε έπαυσαν κάποια στιγμή να τις πληρούν και δεν προέβησαν στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διακοπή της. Η διαπίστωση αυτή γίνεται, κατά συνέπεια, μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου.

Στις περιπτώσεις αυτές ο Οργανισμός προβαίνει, σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις, σε αναδρομική διαγραφή ή διακοπή της ασφάλισης και σε επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, ατόκως. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ένας αριθμός ασφαλισμένων να μην δικαιούνται σύνταξης, παρά το γεγονός ότι έχουν καταβάλει επί σειρά ετών εισφορές και είχαν προσδοκία σύνταξης.

Το ανωτέρω πρόβλημα αντιμετωπίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) από την 1-1-2017 και εφεξής, με την αυτοδίκαιη ένταξη του Κλάδου Υποχρεωτικής Ασφάλισης και Κύριας Ασφάλισης Αγροτών στον Ε.Φ.Κ..Α., στην οποία ορίζεται ότι «Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί καλόπιστα στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις, συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον Ε.Φ.Κ.Α. για όσο διάστημα διατηρούν την ιδιότητα ή απασχόληση για την οποία υπήχθησαν στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων κλάδων και λογαριασμών. Χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές στους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, ενώ δε συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις ασφάλισης, λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. και οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές δεν επιστρέφονται, εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση διαγραφής.».

Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται αναγκαίο, μέχρι την έναρξη εφαρμογής των προαναφερομένων διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4387/2016, να νομιμοποιηθεί ο μέχρι 31-12-2016 διανυθείς χρόνος ασφάλισης στους Κλάδους Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ, εφόσον, μέχρι 31-12-2016, εξοφλήσουν τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές. Ομοίως, θα πρέπει να νομιμοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης σε περίπτωση που έχει γίνει μέχρι την ισχύ του νόμου ρύθμιση οφειλών, υπό την προϋπόθεση της εξόφλησης του υπολειπόμενου ποσού της οφειλής του ασφαλισμένου μέχρι 30.6.2017. Σε περίπτωση δε που ο τελευταίος εκπέσει της ρύθμισης, πριν καταβάλει όλες τις δόσεις του, θα νομιμοποιείται μόνο ο εξοφλημένος, βάσει των καταβληθεισών δόσεων, χρόνος ασφάλισης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης αποτελεί η μη υποχρεωτική υπαγωγή των ασφαλισμένων, κατά τον ίδιο χρόνο, στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης. Επίσης σε περίπτωση ασφάλισής τους να μην δικαιούνται συντάξεως από την ασφάλισή τους αυτή, καθώς επίσης και να μην συνταξιοδοτούνται από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών, κατά το χρόνο της ασφάλισής τους, θα πρέπει να διέμεναν νόμιμα στη χώρα. Ανάλογη ρύθμιση είχε γίνει με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3050/2002 (Α’ 214), με τις οποίες  νομιμοποιήθηκε, υπό προϋποθέσεις,  ο μέχρι 30/9/2002 χρόνος ασφάλισης.

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η ακόλουθη διάταξη, με την οποία οριστικοποιείται, υπό προϋποθέσεις, ο μέχρι 31-12-2016 διανυθείς χρόνος ασφάλισης στους Κλάδους Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ.

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 

             Στο τέλος του άρθρου …… του Ν. …… προστίθεται το εδάφιο :

                               

  1. Οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ασφαλισμένων των Κλάδων Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ, οι οποίοι μέχρι 31-12-2016 έχουν υποβάλει και εκκρεμεί συνταξιοδοτικό αίτημα, θεωρούνται ότι καλώς ασφαλίστηκαν για όσο χρόνο ασφάλισης έχουν καταβάλει ή θα καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 30-6-2017. Στον ως άνω χρόνο ασφάλισης συμπεριλαμβάνεται και ο εξοφλημένος μέχρι τις 30-6-2017 χρόνος ασφάλισης λόγω υπαγωγής σε ρύθμιση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  Τα ως άνω εφαρμόζονται εφόσον:

α) κατά τον ίδιο χρόνο, δεν έχουν ασφαλιστεί ή δεν υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης ή έχουν ασφαλιστεί αλλά δεν δικαιούνται συντάξεως από την ασφάλισή τους αυτή ή δεν συνταξιοδοτούνται από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης της Ελλάδος ή του εξωτερικού με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4169/1961 (Α’ 81), όπως ισχύει και

β) προκειμένου για υπηκόους τρίτων χωρών, κατά το χρόνο της ασφάλισής τους διέμεναν νόμιμα στη χώρα.

  1. Οι εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον του Οργάνου εξέτασης ενστάσεων του άρθρου 40 του π.δ. 78/1998 (Α’ 72) κρίνονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

 

Αθήνα, 19 – 1 – 2017

 

 

Oι προτείνοντες βουλευτές

Γεράσιμος (Μάκης) Μπαλαούρας

Αραχωβίτης Σταύρος

Βαρδάκης Σωκράτης

Αναγνωστοπούλου Σία

Αντωνίου Χρήστος

Αυλωνίτου Ελένη

Βαγιωνάκη Βάλια

Βάκη Φωτεινή

Βράντζα Παναγιώτα

Γεννιά Γεωργία

Γεωργοπούλου – Σαλτάρη Έφη

Γιαννακίδης Στάθης

Γκαρά Αναστασία

Γκιόλας Ιωάννης

Δημαράς Γεώργιος

Δημητριάδης Μίμης

Δριτσέλη Παναγιώτα

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θελερίτη Μαρία

Θεοφύλακτος Ιωάννης

Θηβαίος Νικόλαος

Θραψανιώτης Μανόλης

Καρά Γιουσούφ Αϊχάν

Καραγιάννης Ιωάννης

Καραγιαννίδης Χρήστος

Καρασαρλίδου Φρόσω

Κατσαβριά – Σιωροπούλου Χρυσούλα

Κάτσης Μάριος

Κοζομπόλη Παναγιώτα

Κωνσταντινέας Πέτρος

Λιβανίου Ζωή

Μάρδας Δημήτρης

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μιχελής Αθανάσιος

Μουμουλίδης Θέμης

Μπάρκας Κώστας

Ντζιμάνης Γιώργος

Ουρσουζίδης Γιώργος

Πάλλης Γεώργιος

Πάντζας Γεώργιος

Παπαδόπουλος Σάκης

Παπαδόπουλος Χριστόφορος

Παπαδόπουλος Νικόλαος

Παρασκευόπουλος Νικόλαος

Παυλίδης Κώστας

Ρίζος  Δημήτριος

Ριζούλης Ανδρέας

Σαρακιώτης Ιωάννης

Σεβαστάκης Δημήτρης

Σέλτσας Κώστας

Σηφάκης Γιάννης

Σιμορέλης Χρήστος

Σκούφα Ελισσάβετ – Μπέττυ

Σταματάκη Ελένη

Σπαρτινός Κώστας

Σταμπουλή Αφροδίτη

Στέφος Γιάννης

Στογιαννίδης Γρηγόρης

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Τζαμακλής Χάρης

Τσίρκας Βασίλης

Τσόγκας Γιώργος

Ψυχογιός Γιώργος

About Βασίλης Κούρκουλας 11920 Articles
Ο Βασίλης Κούρκουλας καλύπτει την επικαιρότητα για τo PrevezaToday.gr και καθημερινά με τα ρεπορτάζ του παρουσιάζει όλες τις τοπικές εξελίξεις.