Συνεχίζεται η Απεργία των ΜΜΕ

Τα Διοι­κη­τικά Συμβούλια της Πανελλήνιας Ομο­σπον­δίας Ενώ­σεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) και της Πανελλήνιας Ομο­σπον­δίας Ενώ­σεων Προσωπικού Τύπου και ΜΜΕ (ΠΟΕΠΤΥΜ), μετά την κατά­θεση του ασφα­λι­στι­κού εκτρώ­μα­τος στη Βουλή, απο­φά­σι­σαν τη συνέ­χιση της απερ­γίας σε όλα τα ΜΜΕ (έντυπα, εφη­με­ρί­δες, περιο­δικά, δια­δι­κτυακά ΜΜΕ, ραδιο­τη­λε­ο­πτικά ΜΜΕ του δημο­σίου και του ιδιω­τι­κού τομέα, καθώς και στη Γενική Γραμ­μα­τεία Ενη­μέ­ρω­σης και Επι­κοι­νω­νίας –Γενική Γραμ­μα­τεία Μέσων Ενη­μέ­ρω­σης, στα Γρα­φεία Τύπου και στο ΑΠΕ-ΜΠΕ) από τις 06.00 της Κυρια­κής 24 Απρι­λίου μέχρι τις 06.00 της Μεγά­λης Τετάρτης 27 Απρι­λίου, οπότε θα συνε­δριά­σει εκ νέου για να απο­φα­σί­σει τις περαι­τέρω κινητοποιήσεις.

Την ίδια ημέρα θα δοθεί συνέ­ντευξη Τύπου του Δ.Σ. της ΠΟΕΣΥ και των Προέδρων των Ενώ­σεων του κλά­δου, προ­κει­μέ­νου να υπάρ­ξει ενη­μέ­ρωση της κοι­νής γνώ­μης για τις θέσεις και τα δίκαια αιτή­ματά μας.

Κατά το τρι­ή­μερο της απερ­γίας επιτρέπεται:

– Μετά­δοση 15λεπτου απερ­για­κού δελ­τίου από τα ραδιό­φωνα στις 13:15–13:30.

– Μετά­δοση 15λεπτου απερ­για­κού δελ­τίου από τους τηλε­ο­πτι­κούς σταθ­μούς στις 20:00–20:15.

Την ώρα των συγκε­κρι­μέ­νων μετα­δό­σεων έχουν τη δυνα­τό­τητα για απερ­γιακό δελ­τίο τα ειδη­σε­ο­γρα­φικά sites και οι ηλε­κτρο­νι­κές εκδό­σεις των εφη­με­ρί­δων (πολι­τι­κών, οικο­νο­μι­κών και αθλη­τι­κών), όπως και το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδή­σεων για ροή ειδή­σεων σε αυτό το 15λεπτο.

Η κάλυψη των θεμά­των, η μετά­δοση και οι αναρ­τή­σεις θα γίνουν σε αυτά τα απερ­γιακά δελ­τία ΜΟΝΟ από το απο­λύ­τως απα­ραί­τητο συντα­κτικό προ­σω­πικό ασφαλείας

Οι δημο­σιο­γρά­φοι που θα απα­σχο­λη­θούν, θα αναγ­γελ­θούν στο Διοι­κη­τικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΥ από τους εκπρο­σώ­πους των Ενώ­σεων σε κάθε ΜΜΕ ή τους υπεύ­θυ­νους των δελτίων.

Καλού­νται οι διοι­κή­σεις των Ενώσεων-μελών της ΠΟΕΣΥ και της ΠΟΕΠΤΥΜ, να πάρουν όλα τα μέτρα για την επι­τυ­χία της απερ­γίας και την περι­φρού­ρησή της.

Το Διοι­κη­τικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΥ


Ροή Ειδήσεων θα υπάρχει μόνο κατά τα συγκεκριμένα 15λεπτα

About Μιχάλης Μίχος 1364 Articles
Δημοσιογράφος, Μέλος της ΕΣΠΗΤ, Αρχισυντάκτης του PrevezaToday.gr, παρουσιάζει καθημερινά το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Prisma 91,6

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*