Ανακοίνωση για την φοίτηση στη σχολή απολυμαντών

Α) Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς (συστημένα) από 01-09-2015 έως και 30-09-2015  τα παρακάτω δικαιολογητικά στην

Περιφέρεια Αττικής

Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Δ/νση Δημόσιας Υγείας

Λ. Αλεξάνδρας 196

Αθήνα

Τηλ: 2131600367

Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση συμμετοχής
  2. Σε περίπτωση που υπηρετούν σε Δημόσιο Φορέα, οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται η σχετική έγκριση της υπηρεσίας τους
  3. Απολυτήριο Γυμνασίου ή ενδεικτικό Γ΄τάξης Γυμνασίου παλαιού τύπου ή άλλης ισότιμης σχολής
  4. Πιστοποιητικό Υγείας από Κρατικό Νοσοκομείο ή ιδιώτη γιατρό, στο οποίο να βεβαιώνεται, ότι δεν πάσχει ο ενδιαφερόμενος από νόσημα που παρακωλύει την εργασία του ως απολυμαντή
  5. Αποδεικτικό ηλικίας (δεκτοί από 18-50 ετών)

 

Β) Η φοίτηση είναι εξάμηνη κατόπιν επιλογής (χωρίς εξετάσεις) από Επιτροπή που ορίζεται από το Υπουργείο Υγείας.

Γ) Ο αριθμός των σπουδαστών ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) άτομα, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αυξάνει ο αριθμός σε τριάντα (30)με έγκριση του Υπουργού Υγείας.

Δ) Μετά τη φοίτηση και την επιτυχή εξέταση από την Επιτροπή του Υπουργείου, χορηγείται πιστοποιητικό απολυμαντή.

Ε) Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται, δεν γίνονται δεκτές ή θεωρούνται ως μη υποβληθείσες.

Ζ) Οι ενδιαφερόμενοι που είχαν υποβάλλει αίτηση με την προκήρυξη του 2014 εφόσον συνεχίζουν να ενδιαφέρονται παρακαλούνται όπως επανέλθουν μόνο με αίτησή τους, στην οποία θα αναφέρουν ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη φετινή διαδικασία επιλογής, αναγράφοντας τον περσινό αριθ. πρωτ. κατάθεσης της αίτησής τους , χωρίς να υποβάλλουν ξανά δικαιολογητικά.

About Ομάδα Σύνταξης 80790 Articles
To PrismaRadio.gr είναι τo ενημερωτικό ραδιόφωνο της Βορειοδυτικής Ελλάδας

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*