Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη διασταύρωση της 5ης Επαρχ. Οδού Πάργας με την οδό Σπ. Λιβαδά

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη διασταύρωση της 5ης Επαρχ. Οδού Πάργας με την οδό Σπ. Λιβαδά

«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη διασταύρωση της 5ης Επαρχ. Οδού Πάργας με την οδό Σπ. Λιβαδά, στον κόμβο εισόδου για Πάργα, για την κατασκευή αντλιοστασίου, με διακοπή της κυκλοφορίας της οδού Σπ. Λιβαδά και ρύθμιση της κυκλοφορίας με κατάληψη της λωρίδας κυκλοφορίας της 5ης Επαρχ. Οδού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πρέβεζα ή κατάληψη του τμήματος της ίδιας λωρίδας κυκλοφορίας εκ περιπτροπής, για την ασφαλή κυκλοφορία των χρηστών της 5ης Επαρχ. Οδού»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α)Τις διατάξεις του Ν. 2696 / 1999 ( ΦΕΚ Α-57 ) «Περί  κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σχετικά.

β)Το άρθρο 29Α του Ν. 1558 / 1985 ( ΦΕΚ Α-137 ) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 / 1992 ( ΦΕΚ Α-154 ) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997.

     γ) Τις διατάξεις του άρθρου 8 § 4 εδάφ. α & β του Ν. 2800 / 2000 ( Α-41 ).

     δ) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/1991 ( Α-58 ) «Αρμοδιότητες οργάνων και  υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών»

     ε) Την ανάγκη επιβολής περιοριστικών μέτρων, προσωρινά,  με σκοπό την ομαλή και ασφαλή οδική κυκλοφορία, επί της 5ης Επαρχ. Οδού Πάργας- Πέρδικας Ν. Πρέβεζας, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης για την κατασκευή αντλιοστασίου και με σκοπό την ρύθμιση της κυκλοφορίας και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.      

      στ) Το Υπ’ αρίθμ. 3781 από 04-04-2015 έγγραφο της   Δ-νσης Τεχν.  Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος/Τμ. Τεχνικών Έργων, Δήμου Πάργας.

      η) Το Το υπ’ αριθμ. 62546/15/634303 από 08-04-2015 έγγραφο του Α.Τ. Πάργας Πρέβεζας.

      θ) Την υπ’ αριθμ. 54/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάργας.

      ι) Την υπ’ αριθμ. 13468/472 από 13/03/2015 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας.

      ια) Την Τεχνική Έκθεση του Πολιτικού Μηχανικού ΜΠΟΤΣΙΟΥ Άρη- Χρήστου, πληρεξουσίου της Εταιρίας ‘’Κ/Ξ ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ- ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε’’.

      ιβ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 

          δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Άρθρο 1

     Την ρύθμιση της κυκλοφορίας στη διασταύρωση της 5ης Επαρχ. Οδού Πάργας με την οδό Σπ. Λιβαδά, στον κόμβο εισόδου για Πάργα, για την κατασκευή αντλιοστασίου, με διακοπή της κυκλοφορίας της οδού Σπ. Λιβαδά και ρύθμιση της κυκλοφορίας με κατάληψη της λωρίδας κυκλοφορίας της 5ης Επαρχ. Οδού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πρέβεζα ή κατάληψη του τμήματος της ίδιας λωρίδας κυκλοφορίας εκ περιπτροπής, για την ασφαλή κυκλοφορία των χρηστών της 5ης Επαρχ. Οδού, καθώς και τη διασφάλιση της κυκλοφορίας, την αποφυγή οδικών τροχαίων ατυχημάτων και την ομαλή και ασφαλή οδική κυκλοφορία των οχημάτων.

Άρθρο  2

Η ανωτέρω ρύθμιση ισχύει από αύριο(15-04-2015) και για είκοσι(20) ημερολογιακές ημέρες.

Το Α.Τ. Πάργας για το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των αυτών εργασιών να επιτηρεί συνεχώς το ανωτέρω οδικό τμήμα(αρμοδιότητάς του), με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την εξασφάλιση ομαλών συνθηκών οδικής κυκλοφορίας οχημάτων .

Επίσης το Α.Τ. Πάργας , με προσωπική ευθύνη κ. Διοικητή Υπηρεσίας του ή νόμιμου Αναπληρωτή αυτού, να επιτηρήσει την επαρκή σήμανση της Ε.Ο. στο ύψος που θα διεξαχθούν τα έργα και θα ρυθμίζεται η κυκλοφορία, ώστε αυτή να γίνεται έγκαιρη ορατή – αντιληπτή από τους χρήστες της Ε.Ο.. 

Άρθρο 3

     Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις  διατάξεις του Ν. 2696/1999 όπως αντικ. με Ν3542/07 και Ν.3904/2010 «ΚΟΚ».

       Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Α.Τ. Πάργας Πρέβεζας.

Άρθρο 4

   Η σήμανση του οδικού τμήματος να γίνει από την Εταιρεία πραγματοποίησης των έργων, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του Κ.Ο.Κ., σύμφωνα  με τις υποδείξεις των αρμοδίων για την εφαρμογή Υπηρεσιών.

     Μετά το τέλος των εργασιών το Α.Τ. Πάργας, όπως ενημερώσει την Υπηρεσία μας, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την απόδοσή της οδού στους οδηγούς.-                                                                            

                                                                               Πρέβεζα, 14-04-2015

                                                                               Ο  Διευθυντής

                                                                       Ευάγγελος ΒΟΓΛΗΣ

About Ομάδα Σύνταξης 81029 Articles
To PrismaRadio.gr είναι τo ενημερωτικό ραδιόφωνο της Βορειοδυτικής Ελλάδας

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*