11 θέσεις εργασίας στο Δήμο Δωδώνης

11 θέσεις εργασίας στο Δήμο Δωδώνης

Ο Δήμος Δωδώνης Νομού Ιωαννίνων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων (11) ατόμων, στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δωδώνης , προς κάλυψη των πρόσκαιρων, εποχικών και περιοδικών αναγκών, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: 8 οκτώ
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527 )

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Δύο (2) μήνες

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (γκρεϊντερ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: 1 ένας
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Ι.Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ζ τάξης Γ σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990 2.Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Ι.Ε.Κ. ) ή άλλος ή άλλος τίτλος Υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατά το άρθρ.5 παρ.2 του 2527/97. 1 .Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με το προαναφερόμενο προσόν (2) επιτρέπεται η κάλυψη τους με προσόν απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής. 2. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου (2) επιτρέπεται η κάλυψή τους με ενός (1) έτους τουλάχιστον, αντίστοιχη εμπειρία. μετά τη λήψη της άδειας άσκησης επαγγέλματος. 3. Στην τελευταία περίπτωση ο υποψήφιος πρέπει να έχει τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980, απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 , ή απολυτήριος τίτλος εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Δύο (2) μήνες

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων ΈργωνJCB
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: 2 δύο
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος χειριστή μηχανήματος εκσκαφέα ομάδας μηχανημάτων Β’ και τάξεως Γ. Για τις παλιότερες του 1990 άδειες απαιτείται άδεια ομάδας μηχανημάτων Α’. 2. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Ι.Ε.Κ. ) ή άλλος ισότιμος τίτλος Σχολικών Μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής βάσει του οποίου χορηγείται η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Δύο (2) μήνες

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση όπου θα αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία τα στοιχεία κατοικίας, καθώς και ΑΦΜ, ΔΟΥ.,ΑΜΚΑ.
2. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι
• πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
• Δεν έχουν κώλυμα υπέρβασης της δίμηνης απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών
5. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τους Χειριστές Μηχανημάτων Εργων , όπως περιγράφονται κατά τον ανωτέρω πίνακα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου ΔΩΔΩΝΗΣ (Δ/νση: Αγία Κυριακή τηλ: 2654360100) . Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέχρι και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014 . Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Δωδώνης και δημοσιέυεται στον τοπικό ημερήσιο Τύπο.

www.dikaiologitika.gr

About Ομάδα Σύνταξης 81114 Articles
To PrismaRadio.gr είναι τo ενημερωτικό ραδιόφωνο της Βορειοδυτικής Ελλάδας

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*